Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Văn hóa xã hội

Nông Sơn sau 5 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ngày đăng: 10:13 | 05/12 Lượt xem: 6891

Huyện Nông Sơn được thành lập vào năm 2008, ngay từ những ngày đầu thành lập cùng với việc củng cố, thành lập các cơ quan trong hệ thống chính trị, việc phát huy vai trò của phụ nữ và công tác phụ nữ trong các phong trào hành động cách mạng đã được Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt chú trọng.

Từ nhận thức đó, tiếp thu tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện, đồng thời xây dựng Chương trình hành động số 06-CTr/HU, ngày 19/10/2009 thực hiện Nghị quyết với các yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị.

Cùng với việc tăng cường công tác chỉ đạo, nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện về công tác phụ nữ, bình đẳng giới có nhiều chuyển biến tiến bộ, công tác hội và phong trào phụ nữ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) các cấp có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tập hợp đông đảo phụ nữ vào tổ chức hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện.    

- Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Trước hết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nên nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phụ nữ trong tình hình mới đã có sự chuyển biến tích cực, nhất là nhận thức về bình đẳng giới được nâng lên, vai trò của phụ nữ trong xã hội đã có sự thay đổi lớn, khoảng cách giới được xích lại gần, định kiến giới dần được hạn chế. Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã phân công đồng chí cấp ủy viên làm chủ tịch HLHPN; uỷ ban nhân dân các cấp kịp thời kiện toàn, củng cố Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ. Các cấp hội chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, VH-XH, AN-QP của địa phương gắn với thực hiện bình đẳng giới, từ đó đã tạo nhiều cơ hội cho phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội, phát huy quyền bình đẳng giới trong gia đình và ngoài xã hội; ví trí, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong những năm qua, HLHPN các cấp đã phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và các ban, ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động như: Hội thi, sinh hoạt, tọa đàm, văn nghệ, thể dục, thể thao…nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò của mình trong xã hội. HLHPN huyện đã phối hợp với chương trình phát triển vùng huyện mở 5 lớp tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới cho 490 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện và cơ sở để nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động. Thông qua các hình thức tuyên truyền này, đã nâng cao được nhận thức trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân, chống được tư tưởng trọng nam khinh nữ, phân biệt đối xử, bạo lực với phụ nữ, xóa bỏ các phong tục lạc hậu ràng buộc người phụ nữ, tạo điều kiện để hội viên phụ nữ tham gia phát triển một cách bình đẳng.

-
Thực hiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để phụ nữ phát triển, thực hiện bình đẳng giới.  

Trong 05 năm qua, việc thực hiện các cơ chế, chính sách để phụ nữ phát triển, thực hiện bình đẳng giới được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để các cấp hội phụ nữ và hội viên được phát triển bình đẳng về mọi mặt. Chú trọng và phát huy vai trò của HLHPN các cấp trong việc truyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia học tập nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, tiếp cận thông tin về thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi chính đáng của hội viên, hưởng thụ các dịch vụ văn hóa, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ trẻ em… Cụ thể, toàn huyện có 100% phụ nữ trong độ tuổi từ 15 - 40 được xóa mù chữ, 100% chị em trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận các dịch vụ y tế  khám, chữa bệnh; các hoạt động văn hóa, TDTT được đông đảo phụ nữ hưởng ứng tham gia. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho phụ nữ được kịp thời giải quyết, trong đó đã triển khai thực hiện tốt Đề án 295 của UBND tỉnh về "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm"; HLHPN các cấp đã đứng ra tín chấp, giải ngân trên 35 tỷ đồng từ nguồn vốn vay uỷ thác của Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho 1.782 phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; qua đó đã xuất hiện nhiều hội viên phụ nữ điển hình trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi như: chị Võ Thị Tâm, Trần Thị Loan (Quế Lộc), Nguyễn Thị Năm (Quế Trung), Nguyễn Thị Cảnh, Nguyễn Thị Hà (Sơn Viên)… Nhiều gia đình hội viên phụ nữ đăng ký phấn đấu thoát nghèo và xin ra khỏi hộ nghèo như: Chị Phạm Thị Đông, Nguyễn Thị Nhung, (Quế Lâm), Tào Thị Nhung, Lương Thị Hồng (Quế Phước), Phan Thị Hường (Phước Ninh), Nguyễn Thị Thanh Nga, Trần Thị Bảy (Quế Lộc)… Hằng năm, Hội LHPN các cấp thường xuyên triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, gắn với phong trào xây dựng gia đình "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", phụ nữ tích học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; nhiều mô hình câu lạc bộ (CLB) được thành lập và hoạt động hiệu quả như: CLB gia đình hạnh phúc; phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống TNXH và HIV/AIDS, từ những mô hình này đã giúp cho phụ nữ có điều kiện giao lưu học hỏi, trao đổi chia sẻ thông tin giữa hội viên với hội viên, cũng như giữa các thành viên trong gia đình, từ đó mỗi thành viên trong gia đình đều thấy trách nhiệm của mình trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

          - Về xây dựng người phụ nữ có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa.

          Hằng năm, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể các cấp tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần trách nhiệm, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ đối với gia đình và xã hội, sống tự chủ lành mạnh, có ý chí vươn lên, không trông chờ ỷ lại, biết yêu quê hương, yêu đất nước, thường xuyên học tập để nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao, hội thi, tọa đàm, hái hoa dân chủ… tạo sân chơi lành mạnh để phụ nữ tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Ban nữ công trong các cơ quan, đơn vị đã phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào “Cán bộ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Hội Phụ nữ phối hợp với các ngành phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc, từ đó đã nâng cao được trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc đấu tranh xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bạo lực gia đình, phân biệt đối xử. Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em. Vận động hướng dẫn phụ nữ thực hiện DS-KHHGĐ, phối hợp xây dựng chi, tổ không có người sinh con 3­+, chăm sóc SKSS, phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan.

Công tác đào tạo nghề cho phụ nữ được quan tâm, đến nay đã mở 18 lớp học nghề như: May mặc, đan mây tre, chăn nuôi, trồng rau sạch, trồng nấm và các dịch vụ phi nông nghiệp cho 586 phụ nữ là lao động nông thôn, giúp cho phụ nữ có việc làm ổn định, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.

          - Về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2010-2015, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ nữ trên địa bàn huyện nói riêng cơ bản đảm bảo; công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý được triển khai thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 03/6/2011 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Công tác phát triển Đảng viên đối với cán bộ, hội viên nữ được các cấp ủy đảng chú trọng; quan tâm, tạo mọi điều kiện để cán bộ nữ được học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Cụ thể, trong 5 năm qua, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đã đạt những kết quả đó là:  Số lượng cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đạt 14,7%; cấp xã đạt 28,8%. Số lượng cán bộ nữ tham gia vào cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2010-2015: cấp xã đạt 19,31%; cấp huyện đạt 7,69%; số lượng cán bộ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016, cấp xã đạt 22,95%, cấp huyện đạt 26,6%. Về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị: Cao cấp: 08 đồng chí, trung cấp: 53 đồng chí, đại học có 78 đồng chí.

Nhìn chung, hầu hết đội ngũ cán bộ nữ đều phát huy tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong kỹ năng điều hành, lãnh đạo, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

- Về xây dựng và củng cố HLHPN trong sạch, vng mạnh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Trong 5 năm qua, nhất là sau đại hội nhiệm kỳ 2011-2016, các cấp hội đã tập trung củng cố xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác hội đảm bảo về số lượng, chất lượng và yêu cầu cơ cấu. Hoạt động của HLHPN từ huyện đến xã đã đổi mới được nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng việc tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, xây dựng các mô hình phù hợp với từng đối tượng, từng ngành nghề và điều kiện của mỗi địa phương. Cụ thể: đã xây dựng được 06 CLB gia đình hạnh phúc, 02 CLB phụ nữ cao tuổi, 07 CLB phụ nữ phát triển kinh tế, 03 CLB phụ nữ phòng chống TNXH và HIV/AIDS, 01 CLB phòng chống bạo lực gia đình, 01 CLB bình đẳng giới, 02 CLB “Phòng chống mua bán người” đã thu hút, tập hợp gần 800 hội viên phụ nữ tham gia.

Hoạt động của các cấp Hội tiếp tục được đổi mới với nhiều nội dung, phong trào đa dạng, phong phú, hiệu quả, thiết thực thật sự đi vào cuộc sống của các tầng lớp hội viên, đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Đây chính là chỗ dựa, nguồn động viên tinh thần rất lớn để mỗi cán bộ, hội viên tự phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống. Do đó, số lượng hội viên tham gia vào tổ chức Hội ngày càng đông, từ số hội viên 3.910 chị năm 2009 đến nay là 5.331 chị, tăng 73,3%. Từ kết quả đó, Hội Phụ nữ các cấp đã được các cấp ủy đảng, chính quyền đánh giá rất cao trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đối với Hội LHPN huyện, trong 3 năm liền (2010-2012) là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua 9 huyện miền núi, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và Chương trình hành động của Huyện ủy về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, xã hội, gia đình và bản thân người phụ nữ về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trong thời kỳ mới. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện đã quan tâm nhiều hơn đến công tác nữ và mục tiêu bình đẳng giới trên các lĩnh vực. Hội LHPN các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới. Các tầng lớp phụ nữ trong huyện phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó, nỗ lực trong học tập, lao động và công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Tác giả: Đào Quang Lai

Nguồn tin: Đào Quang Lai


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)