Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Tấm gương đạo đức HCM

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ CÂU CHUYỆN “BÁC BỎ THUỐC LÁ”

Ngày đăng: 8:11 | 10/09 Lượt xem: 11860

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhà tư tưởng, những lãnh tụ cách mạng đã bàn nhiều về vấn đề đạo đức. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.

A.   LỜI MỞ ĐẦU:

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhà tư tưởng, những lãnh tụ cách mạng đã bàn nhiều về vấn đề đạo đức. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Người không để lại những tác phẩm đạo đức lớn, những tư tưởng lớn của Người về đạo đức đã nằm trong những bài viết, bài nói ngắn gọn được diễn đạt rất cô đọng và bản thân Người lại thực hiện trước nhất và nhiều nhất những tư tưởng ấy, nhiều hơn cả những gì Người đã nói, đã viết về đạo đức. Người vừa là một nhà đạo đức học lớn và là tấm gương đạo đức trong sáng nhất, tiêu biểu nhất được thế giới thừa nhận.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bản thân tôi thiết nghĩ việc tăng cường giáo dục đầy đủ, toàn diện những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là hết sức cần thiết. Qua việc tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu của cơ quan, tổ chức có chức năng, thẩm quyền phát hành viết về tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi thấy rằng những tư tưởng, quan điểm của Bác về đạo đức cách mạng đã có nội hàm bao trùm toàn diện để hình thành nhân cách sống cao đẹp của con người, mỗi người chúng ta nếu học tập và làm theo đúng những tư tưởng về đạo đức cách mạng của Bác là đã có thể trở thành công dân tốt, trở thành người cán bộ, đảng viên gương mẫu. Đó là lý do tôi trình bày nội dung: Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp với trích dẫn câu chuyện “Bác bỏ thuốc lá”.

B. NỘI DUNG:

            I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG GIAO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH:

1. Kết hợp giáo dục đạo đức cách mạng với học tập các mẩu chuyện kể về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Trong thời gian qua Đảng và Nhà nước ta phát động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đem lại những tác dụng tích cực trong đời sống xã hội, nhất là trong cán bộ, đảng viên, trong nền hành chính công vụ. Đi đôi với công cuộc cải cách hành chính, lành mạnh hóa bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ nhân dân, việc giáo dục đạo đức cách mạng cho toàn thể nhân dân nói chúng và cán bộ, đảng viên nói riêng là hết sức cần thiết. Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, một yêu cầu cần thiết là phải biết, phải hiểu những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức nói chung và đạo đức cách mạng là như thế nào thì việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong các mẩu chuyện được kể lại sẽ có tác dụng, hiệu quả cao hơn.

          2. Những tư tưởng, quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức:

          - Một đặc trưng nổi bật trong tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức là quan tâm đến đạo đức trên cả hai phương diện, cả lý luận và thực tiễn, sự thống nhất giữa tư tưởng và hành vi, động cơ và hiệu quả. Khi đánh giá về vai trò, vị trí của đạo đức cách mạng,  Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức là nền tảng của người cách mạng, cũng như gốc của cây, ngọn nguồn của sông, của suối. Người vẫn thường nói: Đối với con người, sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng. Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh và là nhân tố quyết định sự thắng lợi của công việc, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Quan niệm lấy đức làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hóa mặt đức, coi nhẹ mặt tài, Người cho rằng có tài mà không có đức là vô dụng, nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, cho nên đức là gốc, đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Chăm lo cái gốc, cái nguồn, cái nền tảng ấy phải là công việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, của mỗi gia đình và mỗi người chúng ta.

- Những phẩm chất đạo đức cơ bản trong tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi người cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần đó là:

          + Một là, trung với nước, hiếu với dân: Trung với nước là phải biết đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của cách mạng lên trước hết, trên hết; quyết tâm phấn đấu để thực hiện và hoàn thành mục tiêu cách mạng đưa đất nước phát triển theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hiếu với dân là phải gần dân, gắn bó với dân, kính trọng, học tập và lấy dân làm gốc; phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, phải thường xuyên quan tâm đến việc cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí để nhân dân hiểu được quyền và nghĩa vụ của người chủ đất nước, quyền thì hưởng còn trách nhiệm thì phải làm tròn; có được cái đức ấy thì người cách mạng, người lãnh đạo sẽ được dân tin yêu, quý mến, kính trọng và như thế sẽ tạo được sức mạnh to lớn cho cách mạng.

          + Hai là, yêu thương con người: Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất, vấn đề cơ bản là ở đời và làm người, nó đòi hỏi con người phải luôn luôn chặt chẽ và nghiêm khắc với mình, rộng rãi độ lượng với người khác, nó đòi hỏi thái độ tôn trọng con người, phải biết cách nâng con người lên chứ không phải hạ thấp và càng không phải vùi dập con người. Trong di chúc, Người căn dặn cán bộ, đảng viên phải luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người; tình yêu thương Bác nhắc đến ở đây trên nguyên tắc tự phê bình và phê bình một cách chân thành, nghiêm túc giữa những người cùng lý tưởng, cùng phấn đấu cho một sự nghiệp chung, nó hoàn toàn xa lạ với thái độ dĩ hòa vi quý, bao che sai lầm khuyết điểm cho nhau, càng xa lạ với thái độ yêu nên tốt - ghét nên xấu, bè cánh, có thể đưa đến những tổn hại lớn cho Đảng, cho cách mạng.

          + Ba là, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Cần tức là lao động cần cù, siêng năng, lao động có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao, không lười biếng, không ỉ lại, không dựa dẫm, phải thấy rõ lao động là vinh quang, là nguồn sống - nguồn hạnh phúc của mỗi chúng ta. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của của dân, của nước, của bản thân mình; phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. Liêm tức là luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công và của dân, phải trong sạch, không tham lam, không tham người tâng bốc mình, vì vậy mà quang minh chính đại, không hũ hóa và phải ham học, ham làm, ham tiến bộ. Chính nghĩa là không tà, thẳng thắn, đứng đắn; đối với mình, không tự cao tự đại, luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân mình; đối với người, không nịnh hót người trên, không xem khinh người dưới, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, không lừa lọc; đối với việc, phải để việc công lên trên hết và phải làm đến nơi đến chốn, không sợ khó khăn, gian khổ, việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm, việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh. Chí công vô tư: Người nói “Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, với việc, khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ tới mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau, phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chí công vô tư là bốn đức của con người, thiếu một đức thì không thành người, cũng như trời có bốn mùa, đất có bốn hướng, thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một hướng thì không thành đất. Bồi dưỡng phẩm chất cần kiệm liêm chính chí công vô tư sẽ làm cho con người vững vàng trước mọi thử thách, giữ vững được lập trường quan điểm của mình và có ý thức hoàn thiện “nhân - nghĩa - trí - dũng - liêm”. Trong di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân trước lúc đi xa, trước hết Người nói về Đảng và vấn đề đạo đức được đặc biệt nhấn mạnh “Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần - kiệm - liêm - chính - chí công - vô tư; phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

          + Bốn là, tinh thần quốc tế trong sáng: Đó là sự tôn trọng và yêu thương tất cả các dân tộc, chống lại áp bức, chống hận thù dân tộc. Người quan niệm giúp bạn là giúp mình, thắng lợi của mình cũng là thắng lợi của các dân tộc tiến bộ trên thế giới. Quan điểm trên đã xây đắp tình đoàn kết quốc tế, tạo ra mối quan hệ đối thoại thay đối đầu, kiến tạo nền văn hóa hòa bình trên thế giới.

          3. Đề xuất nội dung sinh hoạt tại chi bộ:

          Để Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, định hướng đến việc làm cụ thể, chi bộ cần đề ra nghị quyết chuyên đề về nội dung cụ thể để cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo. Trong các cuộc họp chi bộ, họp cơ quan đưa một hoặc nhiều nội dung trong tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng để phổ biến, kết hợp kể một mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác để định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thực hiện; đồng thời, thường xuyên giám sát việc thực hiện và đưa vào nội dung kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Trong việc tổ chức thực hiện, cần theo dõi, đánh giá chặt chẽ để phát hiện và phát huy những tấm gương điển hình tiên tiến, nghiêm túc phê bình những cá nhân còn khuyết điểm, tồn tại, tránh việc đánh giá chung chung, quy đồng sẽ làm giảm đi hiệu quả thực hiện. Thủ trưởng đơn vị cần lượng hóa hiệu quả công việc, nhận xét rõ được những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại hạn chế trong việc thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, qua đó giúp cán bộ cấp dưới mình thấy được ưu điểm để phát huy và nhìn nhận khuyết điểm để khắc phục; đồng thời, định hướng, giúp đỡ, động viên sự phấn đấu của từng đồng chí.

II. CÂU CHUYỆN BÁC BỎ THUỐC LÁ:

Theo đồng chí Vũ Kỳ, nguyên thư ký riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh kể lại: Chủ tịch Hồ Chí Minh hút thuốc lá rất nhiều. Việc hút thuốc lá liên quan tới hoạt động cách mạng của Người trong những năm 20 của thế kỷ XX,  khi Người mang tên Nguyễn Ái Quốc. Đồng chí Vũ Kỳ đã được Bác Hồ tâm sự: Những năm ở Pháp, Người là một thanh niên kháng Pháp nên luôn bị mật thám Pháp theo dõi ở khắp mọi nơi. Người biết bị theo dõi mà không dám quay đầu lại để nhìn. Để có thể quan sát được sự theo dõi, Người nghĩ ra cách hút thuốc. Mỗi lần như vậy, đi qua thùng đựng rác ven đường cách khoảng ba bước chân, Người dừng lại châm thuốc hút, rồi quay lại thùng rác để vứt que diêm, như vậy là Người có dịp quan sát xung quanh, liệu cách đối phó với kẻ theo dõi. Do giả vờ hút thuốc mãi mà đã trở thành thói quen của Người.

Năm 1957, trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày cách mạng tháng Mười Nga thành công, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa đã sản xuất loại thuốc lá có đầu lọc để biếu các đại biểu dự đại hội. Đây là loại thuốc mà Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dùng. Loại thuốc có đầu lọc này nhẹ và ngon hơn loại thuốc của Mỹ và Pháp sản xuất vốn nặng và thường pha thuốc phiện. Các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đã biếu Chủ tịch Hồ Chí Minh hộp thuốc lá này, có lẽ vì cũng biết Người thích hút loại đó. Khi hết thuốc, đồng chí Vũ Kỳ đã giữ lại chiếc hộp để đựng các loại thuốc lá khác cho Người hút vì hộp rất vừa và thuận tiện để bỏ túi. Về sau Trung Quốc sản xuất loại thuốc lá Seo Mao (tức Gấu Mèo) chuyên dùng cho Chủ tịch Mao Trạch Đông. Chủ tịch Mao đã gửi biếu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, Người hút thuốc Gấu Mèo (thuốc đựng trong hộp giống hộp sữa bò).

Năm 1967, sức khoẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yếu nhiều, Người hay mệt và ho. Lo cho sức khoẻ của Người, Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ cho các bác sĩ phải chăm sóc Người thật tận tình, chu đáo. Các bác sĩ đã đề nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh không hút thuốc lá nữa. Người nói với đồng chí Vũ Kỳ rằng: "Các bác sĩ bảo Bác không hút thuốc lá nữa thì chú thấy thế nào?". Đồng chí Vũ Kỳ trả lời: "Các bác sĩ lo cho sức khoẻ của Bác là điều tốt, tôi tán thành". Người lại nói: "Mình đã hút thuốc gần 50 năm, bỏ cũng được, nhưng bỏ thì vẫn ho chứ không phải là hết ho" và Người kể cho đồng chí Vũ Kỳ nghe một câu chuyện cười của Pháp là "bỏ thuốc rất dễ, có người bỏ hút thuốc 50 lần nhưng vẫn hút lại, tức là sau mỗi lần bỏ dễ bị hút lại. Nhưng bác sĩ yêu cầu thì nên thôi, chú quản cho Bác". Từ đó đồng chí Vũ Kỳ bỏ hộp thuốc vào túi, thỉnh thoảng đưa cho Người hút một điếu.

Việc bỏ thuốc lá của Hồ Chủ tịch không phải nói là chấm dứt ngay được mà phải trải qua một quá trình như khi làm bất cứ một việc gì. Đó là phải đặt ra kế hoạch, có quyết tâm và biện pháp thực hiện. Người nói: "Quyết tâm một, kế hoạch mười, thì biện pháp phải hai mươi, có như vậy mới thực hiện được và bỏ hút thuốc cũng vậy".

Tuần thứ nhất, mỗi lần Người hút 2/3 điếu (một ngày nhiều nhất là 10 điếu), mỗi lần hút xong cho vào lọ penixilin thì tắt luôn để nhìn thấy đúng 2/3 thì dừng lại không được hút nữa;

Tuần thứ hai, Người hút 1/2 điếu rồi bỏ vào lọ;
Tuần thứ ba, Người hút 1/3 điếu rồi bỏ vào lọ;
Đến tuần thứ tư, Người hút mấy hơi rồi bỏ vào lọ.

Theo lời kể của bác sĩ Lê Văn Mẫn (bác sĩ chăm sóc sức khoẻ Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1967 đến năm 1969), hút thuốc lá là thú vui duy nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Người thường nói. Nhưng từ khi bị bệnh, theo lời khuyên của Hội đồng thầy thuốc, Người có kế hoạch quyết tâm bỏ dần. Người nói: Bác hút thuốc từ lúc còn trẻ nay đã thành thói quen, bây giờ bỏ thì tốt nhưng không dễ, các chú phải giúp Bác bỏ tật xấu này. Rồi Người tự đề ra chương trình bỏ thuốc lá dần dần. Lúc đầu là giảm số lượng điếu hút trong ngày. Khi thèm hút thuốc Người làm một việc gì đó để thu hút sự chú ý, tập trung. Tuổi Người đã cao mà phải làm như vậy thật quá vất vả. Việc tập một thói quen, rồi bỏ một thói quen không dễ chút nào. Phải có một nghị lực phi thường mới làm được. Người bảo đồng chí giúp việc để cho Người một vỏ lọ Penixillin ở nơi làm việc và ở phòng nghỉ. Hút chừng nửa điếu Người dụi đi để vào lọ đó. Sau hút lại nửa điếu để dành, anh em can bảo thuốc lá hút dở không có lợi, Người bảo: "Nhưng hút thế để có cữ". Với cách làm đó Người đã giảm từ cả bao xuống ba, bốn điếu một ngày. Cứ như vậy Người hút thưa dần.

Đầu tháng 3 năm 1968 nhân khi bị cảm ho nhẹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tự quyết định bỏ hẳn thuốc lá. Mấy ngày sau, anh em phục vụ vẫn để gói thuốc chỗ bàn làm việc của Người suốt một tuần liền nhưng Người không dùng. Trong một tuần, thấy Người quyết tâm như vậy anh em cất hẳn thuốc lá. Một tháng sau, khi tiếp đồng chí Vũ Quang, lúc ấy là Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Người nói: "Bác đã bỏ thuốc lá rồi, chú về vận động thanh niên đừng hút thuốc lá". Sau này Người đã làm bài thơ Vô đề về việc Người bỏ thuốc lá như sau:

"Thuốc kiêng rượu cữ đã ba năm,

Không bệnh là tiên sướng tuyệt trần,

Mừng thấy miền Nam luôn thắng lớn,

Một năm là cả bốn mùa xuân".

 

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

          Qua câu chuyện “Bác bỏ thuốc lá” được kể nêu trên chúng ta có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm trong cuộc sống, trong sinh hoạt và trong công tác như sau:

          1. Ý nghĩa thực tế:

- Thứ nhất, việc bỏ thuốc lá là tốt, có lợi cho mình và cho xã hội; muốn bỏ hút thuốc lá cũng giống như làm một công việc, cần phải có kế hoạch, lộ trình thực hiện, phương pháp thực hiện và quyết tâm thực hiện;

- Thứ hai, bỏ hút thuốc lá trong thời đại văn minh ngày nay là cần thiết, bỏ hút thuốc lá là thực hành tiết kiệm, mỗi người hút trung bình một ngày một gói thuốc/ 20.000 đồng/ 01 gói x 30 ngày = 600.000 ngàn đồng; nếu không hút thuốc lá chúng ta có thể tiết kiệm được trên 07 triệu đồng/ 01 năm, tiết kiệm được thời gian đi mua, thời gian hút và tiết kiệm các vật dụng phục vụ cho thói quen hút thuốc; đây có thể xem là một tiêu chí đánh giá cho việc gương mẩu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, vì đây là một thói quen không tích cực đã được nhà nước khuyến cáo từ rất lâu và đã bị xã hội lên án;

- Thứ ba, bỏ hút thuốc lá giữ gìn được sức khỏe, hạn chế bệnh tật nguy hiểm từ thuốc lá như ung thư, lao phổi, các bệnh về tim, đường hô hấp…giữ gìn vệ sinh môi trường cho bản thân và cộng đồng;

- Thứ tư, để triển khai thực hiện 01 chủ trương, chính sách người lãnh đạo phải gương mẩu thực hiện, phải thể hiện đạo đức cách mạng trong mọi công việc nêu gương cho cán bộ cấp dưới học hỏi;

- Thứ năm, qua câu nói của Bác được kể lại trong mẩu chuyện nêu trên “Bác hút thuốc từ lúc còn trẻ nay đã thành thói quen, bây giờ bỏ thì tốt nhưng không dễ, các chú phải giúp Bác bỏ tật xấu này”, chúng ta thấy rằng việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót của bản thân là có thể thực hiện được nếu ta biết tự nhìn nhận và nghiêm túc sửa chữa; đối với những khuyết điểm lớn, tồn tại lâu nhất thiết cần sự quan tâm, giúp đỡ của những người chung quanh thì việc sửa chữa, khắc phục có điều kiện và đem lại hiệu quả cao hơn;

- Thứ sáu, qua lời nhắc nhở của Bác với đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên được kể trong mẩu chuyện, ta thấy rằng để thực hiện được tiêu chí xã hội không có khói thuốc lá hiện nay, nhất thiết phải có sự tham gia đồng bộ của toàn xã hội; công tác tuyên truyền, giáo dục cần đặc biệt chú trọng, các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể cần phát huy trách nhiệm của mình để triển khai thực hiện chủ trương này.

2. Liên hệ thực tế:

- Đã nhiều năm trôi qua, toàn xã hội vận động bỏ hút thuốc lá, ngày 01/01/2010 Chính phủ đã quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá được ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013. Tuy nhiên, tỷ lệ người hút thuốc lá ở nước ta vẫn còn rất cao, đa số người hút thuốc lá là nam giới ở độ tuổi lao động, trong đó có số đông cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn theo đuổi thói quen hút thuốc lá, theo đuổi “nàng tiên nâu thuốc lá”. Ở đây, cần đặt ra câu hỏi ở góc độ xã hội đã làm quyết liệt chưa, chế tài kèm theo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá đã mạnh chưa và có được triển khai thực hiện không? Đối với đội ngũ cán bộ, công chức tại sao chưa chấn chỉnh nghiêm túc được. Theo tôi, chúng ta chưa làm quyết liệt từ khâu giáo dục đến chế tài hành vi và cần phải mạnh tay hơn trong thời gian đến.

- Tại Thanh tra huyện hiện nay không có người hút thuốc lá, việc triển khai thực hiện không hút thuốc lá nơi công sở được nghiêm túc thực hiện. Để việc thực hiện nói không với thuốc lá được thực hiện có hiệu quả, nhất là trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tôi thiết nghĩ chi bộ và cơ quan cần đưa tiêu chí “hút thuốc lá” để kiểm điểm, nhắc nhở trong kế hoạch kiểm tra, giám sát thường kỳ; việc đánh giá xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức cuối năm cần xem xét việc thực hiện không hút thuốc lá của mỗi cá nhân; đồng thời, gắng trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra của lãnh đạo đơn vị đối với trường hợp để tồn tại tình trạng cán bộ, đảng viên không chấp hành bỏ hút thuốc lá. Trong việc tự nhận xét đánh giá, thủ trưởng đơn vị cần tự kiểm điểm trách nhiệm của mình trong việc chưa triển khai thực hiện bỏ hút thuốc lá tuyệt đối tại đơn vị, từ đó sẽ có tác dụng giáo dục và tác động trực tiếp đến hành vi hút thuốc lá của cấp dưới. Nếu làm nghiêm túc như vậy, sau năm 2013 này tin tưởng rằng số cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại huyện Nông Sơn nói không với hút thuốc lá sẽ chiếm tỷ lệ tuyệt đối.

Tóm lại, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là học tập quan điểm tư tưởng lý luận của Người về đạo đức, học tập những việc làm cụ thể của Người qua các mẩu chuyện được kể lại và học tập tinh thần xử trí mọi việc đối với mình, đối với người, đối với công việc. Để tiếp tục phát huy hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mỗi chúng ta cần ý thức tự giác, gương mẩu trong học tập để làm theo từ việc nhỏ đến việc lớn, tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống để hoàn thiện mình, giúp mình có bản lĩnh vững vàng, có lập trường kiên định, có kiến thức phong phú để lao động, học tập, công tác tốt và thành đạt trong cuộc sống. Thông điệp tôi muốn gửi gắm ở đây là mỗi chúng ta, hãy giành sự quan tâm nhiều hơn trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo điều kiện, cách thức riêng của mình, phải thực sự nổ lực phấn đấu để đứng vững trong cuộc sống, nêu gương đạo đức trong gia đình, con cháu mình, trong tập thể cơ quan công tác; hãy không ngừng nhen nhóm tư tưởng - việc làm tốt đẹp, chúng ta sẽ có nhiều hơn những con người sống có nghĩa - có tình và cứ như thế sẽ có một xã hội tốt đẹp, văn minh hơn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hiền

Nguồn tin: Nguyễn Ngọc Hiền


[Trở về]

Các tin mới hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)