Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Đảng bộ huyện Nông Sơn

Ngày đăng: 7:50 | 02/11 Lượt xem: 3011

Thực hiện Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn tinh giản biên chế và đạt được một số kết quả bước đầu.

Hội thảo góp ý Đề án “Văn phòng giúp việc chung cấp xã”
Hội thảo góp ý Đề án “Văn phòng giúp việc chung cấp xã”

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 73-KH/HU ngày 23/3/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; xác định rõ mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện. Ngoài nhiệm vụ chung, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định 18 nhiệm vụ cụ thể cần làm ngay, 06 nhiệm vụ cần nghiên cứu, phối hợp và xin ý kiến của tỉnh, 04 nhiệm vụ thực hiện khi có sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Trung ương, đồng thời xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện.

Theo đó, phân công, giao nhiệm vụ từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai theo từng lĩnh vực nên các nội dung, công việc được triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tính đến 31/8/2018, đã hoàn thành và tổ chức hội thảo, hội nghị phản biện lấy ý kiến góp ý 06 đề án: (1) Đề án “Sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy”, (2) Đề án “Thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội huyện”, (3) Đề án “Thành lập Văn phòng giúp việc chung cấp xã”, (4) Đề án “Giải thể Phòng Y tế huyện, chuyển chức năng quản lý nhà nước về y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện”, (5) Đề án “Sáp nhập và đổi tên các trường trên địa bàn huyện”, (6) Đề án “Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện”. Đã triển khai thực hiện 02 đề án: Đề án “Sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy”, Đề án “Sáp nhập và đổi tên các trường trên địa bàn huyện” và đang triển khai thực hiện thí điểm đề án “Thành lập Văn phòng giúp việc chung cấp xã”; 03 đề án báo cáo xin ý kiến tỉnh trước khi tổ chức thực hiện. Kết quả, về tổ chức bộ máy: giảm 07 đầu mối; về biên chế: giảm được 16 biên chế; về lãnh đạo: giảm 07 lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp cấp huyện.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ trương Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện. Hoàn thành rà soát các thôn và lập phương án sắp xếp theo chủ trương của cấp trên (toàn huyện có 39 thôn, trong đó 23 thôn đạt tiêu chuẩn, 16 thôn chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định), theo lộ trình đến năm 2019 giảm còn 29 thôn. Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức; Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Kết luận số 275-KL/TU, ngày 20/4/2018 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11, khóa XXI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác phát triển đảng viên mới ở thôn, phấn đấu đến năm 2020, 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Hoàn thiện đề án vị trí việc làm, kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Chủ động rà soát, đánh giá hoạt động của các tổ chức hội để thực hiện việc sắp xếp khi có chủ trương của cấp trên… Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2018 hoàn thành việc giải thể Đội quản lý trật tự xây dựng huyện giao chức năng, nhiệm vụ về Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và UBND xã thực hiện; xây dựng và tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với đề án “Sáp nhập Trung tâm phát triển quỹ đất huyện với Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện”. Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều động, luân chuyển cán bộ chuyên trách (công chức xã) trên địa bàn huyện, nhằm thay đổi môi trường làm việc, nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gon, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Những kết quả bước đầu của Đảng bộ huyện Nông Sơn trong gần một năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW nêu trên đang tạo động lực rất quan trọng cho huyện tiếp tục triển khai thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra. Song nhiệm vụ thời gian tới còn hết sức nặng nề, bên cạnh những giải pháp và quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Nông Sơn vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: Đào Quang Lai

Nguồn tin: Văn phòng Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)