Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị

Một số nội dung cơ bản nhằm nâng cao năng lực công tác tham mưu của văn phòng cấp ủy

Ngày đăng: 7:27 | 25/03 Lượt xem: 1477

Tham mưu là một trong những chức năng quan trọng của văn phòng cấp ủy (VPCU). Vì vậy, tổ chức công tác tham mưu tốt, kịp thời sẽ giúp việc chỉ đạo, điều hành của cấp ủy sâu sát và thống nhất; ngược lại sẽ làm cho công tác chỉ đạo. điều hành bị chậm trễ, hiệu quả hạn chế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng…”

Nâng cao hiệu quả công tác này là một trong những nhiệm vụ quan trọng của VPCU nhằm góp phần phục vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây cũng là yêu cầu, đòi hỏi khách quan và cấp bách trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng. Nội dung tham mưu cho cấp ủy rất rộng, nhưng cụ thể. Cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy là cơ quan lãnh đạo toàn diện các mặt kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Đổi mới và nâng cao năng lực công tác văn phòng vừa là yêu cầu vừa là nhiệm vụ cấp bách hiện nay trong hệ thống VPCU đảng nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Trong công tác lãnh đạo của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, việc nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, việc cập nhật, nắm bắt thông tin thường xuyên thông qua công tác tham mưu của VPCU là hết sức cần thiết.

Trong điều kiện kinh tế - xã hội ngày càng phát triển cùng với nhiều vấn đề mới phát sinh, trong đó có cả những vấn đề nếu không phát hiện, xử lý kịp thời sẽ làm ảnh hưởng lớn đến niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước (nội bộ mất đoàn kết, bè phái; cán bộ đảng viên quan liêu, tham nhũng; lợi ích nhóm; thực hiện sai các chế độ chính sách…). Văn phòng cấp uỷ với chức năng là cơ quan tham mưu giúp việc, có trách nhiệm nắm bắt và phản ánh đầy đủ những thông tin cần thiết về tình hình chung, phối hợp tham mưu cách xử lý để cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ có căn cứ chỉ đạo, lãnh đạo phù hợp, kịp thời.         

Qua theo dõi hoạt động của VPCU cơ sở trong thời gian qua, nhất là khi thành lập Văn phòng chung ở xã đến nay trong công tác tham mưu có những hạn chế cơ bản sau:

- Đa số VPCU cơ sở chưa chủ động trong công tác tham mưu, thậm chí chưa hiểu công tác tham mưu là gì? Tham mưu như thế nào và tham mưu những vấn đề gì? Lãnh đạo chỉ sao làm vậy, có nơi lãnh đạo “tham mưu” ngược lại cho văn phòng. Quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản đến, đi… thực hiện chưa đảm bảo theo Đề án số 03-ĐA/HU, ngày 02/10/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy; đây là một thực tế dễ nhìn thấy trong thời gian qua.

- Chất lượng tham mưu, hình thức tham mưu còn lúng túng, nội dung dàn trải, chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; chưa đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ, đặc biệt là các vấn đề mới phát sinh, nổi cộm; thiếu chiều sâu và những thông tin cần thiết để cấp uỷ nắm bắt, tập trung lãnh đạo chưa nhiều, thường là những vấn đề đã biết, đã chỉ đạo…

- Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, nhưng chủ quan vẫn là: nhiều cấp ủy chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VPCU, từ đó bố trí cán bộ làm công tác VPCU chưa có đủ năng lực, trình độ để có thể đảm đương và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; nhiều đồng chí khi đã quen việc thì khi thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy lại phân công nhiệm vụ khác hoặc cho nghỉ việc nên không có tính ổn định lâu dài. Mặt khác, chính sách đãi ngộ thấp, kiêm nhiệm nhiều việc dẫn đến chất lượng, hiệu quả công việc không cao.
.
.

Như trên đã đề cập, để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hay nói cách khác cần phải đổi mới và nâng cao năng lực công tác tham mưu của VPCU; trước mắt cần lưu ý và tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tham mưu xây dựng quy chế và chương trình làm việc của cấp ủy.

- Về quy chế làm việc của cấp ủy: Quy chế làm việc là văn bản pháp lý cao nhất của từng cấp ủy đảng, nội dung quy chế quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ; đồng thời điều chỉnh mọi hoạt động của cấp ủy và từng thành viên cấp ủy theo đúng Điều lệ Đảng quy định.

Khi tham mưu xây dựng quy chế làm việc cần phải tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc tập trung dân chủ; phải trên cơ sở kiên định các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Đảng, đồng thời tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu. Nội dung quy chế phản ánh được chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, của ban thường vụ và thường trực cấp ủy; đồng thời quy chế thể hiện được sự phối hợp, phân công chỉ đạo giữa các cơ quan và cá nhân trong một tổng thể thống nhất, vừa phát huy dân chủ nhưng vẫn không buông lõng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

- Về chương trình công tác toàn khóa: Chương trình công tác toàn khóa là phân kỳ các bước chỉ đạo của cấp ủy về thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; là định hướng quan trọng trong công tác tham mưu, thông tin, tổng hợp và phục vụ của văn phòng.

Một chương trình làm việc khoa học, đầy đủ và được đổi mới là chương trình mà trong đó có sự sắp xếp hợp lý cả về thời gian, không gian và nội dung công việc, không dồn ép cho những năm đầu, tháng đầu, hoặc năm cuối, tháng cuối mà có sự phân bổ hợp lý theo thứ tự các công việc theo nghị quyết đại hội đề ra, và theo cơ cấu kinh tế đã được hoạch định của địa phương cũng như thực tế chỉ đạo của cấp ủy. Chương trình càng ngắn gọn, rõ đầu việc, rõ địa chỉ và cơ quan chịu trách nhiệm sẽ tạo điều kiện cho công tác tham mưu chính xác và cụ thể, nhất là trong việc phân công chẩn bị nội dung, đề án và tổ chức thực hiện.

Quy chế làm việc của cấp ủy có tính ổn định tương đối cao, nhưng chương trình công tác toàn khóa có thể thay đổi, bổ sung theo thời gian năm, 6 tháng, quý hoặc theo nội dung cần chỉ đạo ở các cuộc họp định kỳ của cấp ủy. Thực tế đó bắt buộc từ lãnh đạo văn phòng đến chuyên viên phải có tư duy nhạy bén, năng động để nắm bắt kịp thời các ý kiến chỉ đạo của cấp ủy; nhận định phân tích kịp thời diễn biến tình hình các mặt trong đời sống xã hội và những đổi thay trong thực tiễn để tham mưu cho cấp ủy điều chỉnh, bổ sung. Ngoài ra, muốn nâng cao năng lực công tác tham mưu, thông tin tổng hợp còn phải phản ánh liên tục cho cấp ủy các thay đổi về chức năng, nhiệm vụ để cấp ủy xem xét bổ sung, hoàn thiện. Các bước điều chỉnh bổ sung đó theo nguyên tắc không phá vỡ tư tưởng chỉ đạo, kết cấu thời gian và nội dung công việc chung mà nghị quyết đại hội, quy chế làm việc và chương trình toàn khóa đã thông qua.

- Tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy.

Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy không có nghĩa là làm thay đổi vai trò, vị trí, chức năng mà xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng và trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo và người chỉ đạo, điều hành. Nguyên tắc cơ bản trong công tác tham mưu tổ chức, điều hành công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy là thực hiện và tuân thủ cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nhiệm vụ bao trùm của công tác tham mưu về sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy là giúp cấp ủy, mà trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy các hoạt động về chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị, và công tác phối hợp với các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ đúng mục tiêu và định hướng chung.

Một trong những hoạt động quan trọng của cấp ủy là tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và sơ kết, tổng kết theo chuyên đề. Để làm tốt khâu này, VPCU chủ động báo cáo thường trực cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy những vấn đề cần tổng kết; phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc, các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, lập đề cương tổng kết, thẩm định nội dung, chương trình, thứ tự công việc cần ưu tiên tổng kết. Trong tổng kết ngoài việc đánh giá kết quả làm được, các tồn tại hạn chế, nhiệm vụ quan trọng của tổng kết là phải giúp cấp ủy giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra; đó là tham mưu tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo thực tiễn và các giải pháp để tiếp tục triển khai nội dung đã tổng kết. Công việc này, đòi hỏi người tham mưu không những có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực đang tổng kết, am hiểu thực tế mà còn phải có tầm nhìn bao quát các vấn đề có liên quan để xây dựng định hướng sát đúng thực tế.

- Tham mưu trong công tác tổ chức, phục vụ các cuộc họp, các cuộc làm việc của cấp ủy.

Các cuộc họp, làm việc của cấp ủy, ban thường vụ và thường trực cấp ủy là một chuỗi các công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành liên tục, kế tiếp nhau có mối quan hệ biện chứng và thống nhất, nằm trong tổng thể công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy. Nhiệm vụ quan trọng của văn phòng là tổ chức các cuộc họp, làm việc phải thật chu đáo từ khâu chuẩn bị nội dung, thành phần dự họp, đến khâu kết luận và hình thành văn bản.

Tài liệu tham mưu liên quan phải được gửi trước cho các thành phần dự họp. Nội dung vấn đề cần bàn trong cuộc họp phải thống nhất với các nội dung đã giải quyết trước đó và theo nguyên tắc một việc không giải quyết hai lần khi đã có kết luận chính thức của các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, cần tham mưu theo hướng giải quyết dứt điểm từng vụ, việc, có cơ quan chịu trách nhiệm và địa chỉ cụ thể, không kéo dài, trừ trường hợp cấp ủy phải bàn nhiều phiên những vấn đề lớn và nhạy cảm như về quốc phòng, an ninh, công tác tôn giáo… Phối hợp tốt với các địa phương, cơ quan, cá nhân, tổ chức chuẩn bị các văn bản, giấy tờ có liên quan đến nội dung làm việc để khi cần thì cung cấp thông tin cho các thành phần dự họp, dự làm việc tham khảo, hoặc căn cứ theo đó mà người chủ trì có cơ sở kết luận.

Các văn bản tham mưu phải thể hiện được chính kiến của cơ quan tham mưu, người tham mưu và phương pháp giải quyết. đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nội dung tham mưu các văn bản phải xác định được các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có tính kế thừa; các vấn đề tham mưu phải được chuẩn bị kỹ bằng văn bản, nội dung tham mưu chỉ đạo, điều hành đều phải phân tích tình hình thực tiễn, tính lịch sử cụ thể của vấn đề; dự lường các tình huống phát sinh trong tương lai và các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh và của địa phương.

Những vấn đề chủ yếu nêu trên đã được VPCU từ huyện đến cơ sở áp dụng và từng bước đem lại hiệu quả trong thực tế, góp phần thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trong nhiệm kỳ qua. Tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy là nhiệm cụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy nói chung, VPCU nói riêng. Song VPCU là cơ quan tham mưu mang tính tổng hợp, là cơ quan chủ công, chủ trì trong quá trình phối hợp thực hiện công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy. Mặt khác với vai trò và chức năng riêng có, VPCU còn là chất keo gắn kết các đồng chí cấp ủy và Nhân dân thông qua cách thức tổ chức các buổi làm việc và tiếp xúc của cấp ủy. Vì vậy, nâng cao năng lực công tác tham mưu của VPCU sẽ góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng - đây là một trong những nội dung quan trọng mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Nguồn tin: VP Huyện uỷ


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)