Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

MẪU VĂN BẢN KÝ SỐ

 I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN                                                   II. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

STT   LOẠI VĂN BẢN  TẢI VỀ                          
 01  NGHỊ QUYẾT     
 02  QUYẾT ĐỊNH
 
 
 03  BÁO CÁO (cấp dưới gửi cấp trên)
 
 
 04  BÁO CÁO
 
 
 05  TỜ TRÌNH
 
 
 06  CÔNG VĂN
 
 
STT   LOẠI VĂN BẢN  TẢI VỀ
 01  QUYẾT ĐỊNH (quy định gián tiếp)
 
 02  QUYẾT ĐỊNH (quy định trực tiếp)
 
 03  BÁO CÁO (cấp dưới gửi cấp trên)
 
 04  BÁO CÁO
 
 05  TỜ TRÌNH
 
 06  GIẤY MỜI
 
 07  HƯỚNG DẪN
 
 08  KẾ HOẠCH 
 
 09  CÔNG VĂN
 
 10  THÔNG BÁO  
 11  CHƯƠNG TRÌNH  
 

 III. PHÒNG, BAN HUYỆN                                                                 IV. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

STT   LOẠI VĂN BẢN  TẢI VỀ                          
 01  QUYẾT ĐỊNH (quy định gián tiếp)
 
 
 02  QUYẾT ĐỊNH (quy định trực tiếp)
 
 
 03  BÁO CÁO (cấp dưới gửi cấp trên)
 
 
 04  BÁO CÁO
 
 
 05  TỜ TRÌNH
 
 
 06  GIẤY MỜI
 
 
 07  HƯỚNG DẪN
 
 
 08  KẾ HOẠCH 
 
 
 09  CÔNG VĂN
 
 
 10  THÔNG BÁO  
 
 11  CHƯƠNG TRÌNH    
STT   LOẠI VĂN BẢN  TẢI VỀ
 01  QUYẾT ĐỊNH (quy định gián tiếp)
 
 02  QUYẾT ĐỊNH (quy định trực tiếp)
 
 03  BÁO CÁO (cấp dưới gửi cấp trên)
 
 04  BÁO CÁO
 
 05  TỜ TRÌNH
 
 06  GIẤY MỜI
 
 07  HƯỚNG DẪN
 
 08  KẾ HOẠCH 
 
 09  CÔNG VĂN
 
 10  THÔNG BÁO  
 11  CHƯƠNG TRÌNH  

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)